Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij FitbyMie. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van FitbyMie geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

ARTIKEL 2 INTAKEPROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan FitbyMie te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan FitbyMie door te geven.

ARTIKEL 3 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving zal FitbyMie meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is FitbyMie bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor FitbyMie als ook de klant.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op FitbyMie rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Mariel Braakhuis. FitbyMie voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat FitbyMie niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

ARTIKEL 5 RISICO en AANSPRAKELIJKHEID

  • De klant weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee brengt. Het deelnemen aan programma’s en trainingen van FitbyMie is geheel voor eigen risico van de klant.
  • FitbyMie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de klant.
  • De klant zal FitbyMie vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
  • FitbyMie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant

ARTIKEL 6 opzegging

  • Na afloop van de eerste periode van inschrijving wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
  • Na afloop van de eerste periode kan de klant de overeenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (vb. geef je een opzegging door op 30 december, dan is 31 januari de laatste dag van jouw lidmaatschap).
  • Opzegging dient gedaan te worden via de post of via de mail.

ARTIKEL 7 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant en FitbyMie zal FitbyMie meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is FitbyMie gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Op de diensten van FitbyMie is het BTW-tarief van 9%  van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is FitbyMie gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden bij een prijsstijging van 10% of meer. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld BTW aanpassingen) worden onmiddellijk ingevoerd en kunnen geen reden tot beëindiging van de overeenkomst zijn. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

ARTIKEL 8 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan FitbyMIe. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

ARTIKEL 9 GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met FitbyMie aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan FitbyMie.

ARTIKEL 10 VERTROUWELIJKHEID

FitbyMie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van FitbyMie gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot FitbyMie. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Almelo. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

  

RECHT EN GESCHILLEN

  • Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd